WEBSITE SỞ NGÀNH
THĂM DÒ Ý KIẾN
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 Bản in     Gởi bài viết  
LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BÌNH PHƯỚC 
  Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Phước là tổ chức đại diện cho các HTX, Liên hiệp HTX thực hiện các chức năng và nhiệm vụ theo Luật Hợp tác xã năm 2012, Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và theo Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh quy định, nhằm tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, cung cấp dịch vụ cho các tổ hợp tác, HTX, góp phần giúp cho Đảng và Nhà nước chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế tập thể, nâng cao vị trí, vai trò của kinh tế tập thể, đưa kinh tế tập thể ngày càng đóng góp nhiều hơn trong nền kinh tế chung của tỉnh.

Được thành lập từ năm 1997 theo Quyết định số 56/QĐ-UB ngày 06/01/1997 của UBND tỉnh. Đến nay đã trải qua 4 kỳ Đại hội. Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh lần thứ IV được tổ chức trong hai ngày từ ngày 18-19/12/2014. Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh khoá IV có 27 uỷ viên, trong đó có 06 giám đốc HTX nông nghiệp, 02 giám đốc quỹ TDND và 02 Giám đốc HTX vận tải đại diện cho 87 HTX trong tỉnh.

Liên minh có trụ sở tại số 836, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Liên minh HTX tỉnh Bình Phước hiện có 69 thành viên, chiếm 79% HTX trong tỉnh.

 

 Tình hình kinh tế tập thể:

Thời gian đầu khi mới tái lập tỉnh chỉ có 2 HTX đến nay toàn tỉnh có 87 hợp tác xã (68 hợp tác xã nông nghiệp, 8 hợp tác xã giao thông vận tải, 5 hợp tác xã thương mại, 1 hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp, 1 hợp tác xã xây dựng và 4 quỹ tín dụng nhân dân).

Ngành nghề sản xuất, kinh doanh chủ yếu hiện nay của các hợp tác xã là sản xuất nông lâm nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt, thu mua nông sản và làm các khâu dịch vụ phục vụ sản xuất hộ xã viên như thủy lợi nội đồng, tưới tiêu, phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật và bao tiêu sản phẩm hộ xã viên.

Số lượng tổ hợp tác hoạt động trên địa bàn tỉnh số lượng tổ hợp tác có 1.270 tổ (theo thống kê của Ngành Nông nghiệp và Phát triển nôn thôn), gồm 1.205 tổ xoay vòng vốn (chiếm 94,88%), 31 tổ thuỷ lợi (chiếm 2,44%), 34 tổ nông nghiệp (chiếm 2,68%). Số thành viên tham gia tổ hợp tác khoảng 10.819 thành viên; trung bình mỗi tổ hợp tác có khoảng 9 thành viên.

          Nhìn chung, kinh tế tập thể Bình Phước thời gian qua đã có những đổi mới và chuyển biến theo hướng tích cực với sự xuất hiện ngày càng nhiều những mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển ngành nghề khu vực nông thôn, đồng thời góp phần trong hỗ trợ xã viên, thành viên ổn định đời sống, xóa đói giảm nghèo.

  Hệ thống tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị 

Hiện nay hệ thống tổ chức bộ máy Liên minh Hợp tác xã tỉnh gồm: Thường trực, Uỷ ban Kiểm tra, 06 phòng, ban chuyên môn (Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Kế hoạch - Hỗ trợ, Phòng Tổ chức phong trào, chính sách, phát triển hợp tác xã, Ban kiểm tra, Uỷ ban Kiểm tra (do Đại hội bầu) và Trung tâm tư vấn pháp luật).

Ngày 19 tháng 11 năm 2013, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ra quyết định số 2178/QĐ-UBND thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Bình Phước trong đó quyết định có ghi rõ giao cho Liên minh Hợp tác xã tỉnh quản lý và tổ chức điều hành hoạt động của Quỹ.

 Liên minh HTX tỉnh đã và đang thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 981/QĐ-UBND ngày 20/4/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Phước, với chức năng, nhiệm vụ cụ thể:

          - Đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức thành viên; tuyên truyền, vận động phát triển HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác và vận động gia nhập thành viên Liên minh HTX Việt Nam; hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ cần thiết cho sự hình thành, phát triển của các cơ sở HTX, liên hiệp HTX và các thành viên. Thực hiện các chương trình hỗ trợ phát triển HTX.

- Tham gia xây dựng và tổ chức triển khai các chủ trương, chính sách, pháp luật có liên quan đến sự phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh; các chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể trong các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn, tham gia kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật đối với khu vực kinh tế hợp tác.

-Tập hợp ý kiến, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc của các thành viên để phản ánh, kiến nghị, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về chính sách, pháp luật đối với kinh tế tập thể. Phối hợp tham gia xây dựng các văn bản pháp luật về kinh tế hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh;

          -Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, cung cấp dịch vụ cho các tổ hợp tác, HTX về thông tin, thị trường, xúc tiến thương mại, pháp lý, tài chính, tín dụng, khoa học công nghệ và các lĩnh vực khác;

          -Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức trong Liên minh HTX, cán bộ quản lý, xã viên và người lao động trong HTX và các thành viên khác ở mọi ngành nghề, lĩnh vực hoạt động theo mục tiêu đề ra của Tỉnh ủy, UBND tỉnh;

          -Tổ chức các hoạt động kinh tế vì mục tiêu phát triển Liên minh HTX tỉnh và hỗ trợ cho các thành viên. Tổng kết và phổ biến kinh nghiệm của các mô hình HTX, tổ hợp tác, HTX điển hình tiên tiến; tổ chức các phong trào thi đua trong các thành viên. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, dự án, đề án, các hoạt động dịch vụ công có mục tiêu phát triển HTX, liên hiệp HTX và các thành viên;

-Tham gia hợp tác quốc tế về lĩnh vực HTX theo chỉ định của Liên minh HTX Việt Nam và sự cho phép của UBND tỉnh; tiếp nhận và thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ, các khoản viện trợ để phát triển HTX theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác về HTX được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao./.

 

          Thu Hiền

[Trở về]